TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Technische Natuurwetenschappen Bachelor Technische Natuurkunde
TN1612TU
Mechanica en relativiteitstheorie
ECTS: 6
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Prof.dr. R.F. Mudde    R.F.Mudde@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. M.J. Tummers    M.J.Tummers@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/4/6
Onderwijsperiode
3
4
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
4
5
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Klassieke Mechanica
Wetten van Newton en Galilei-transformaties; behoud van energie,
impuls en impulsmoment; centrale krachtvelden, wetten van Kepler;
stelsels van puntmassa’s, dynamica van starre lichamen, beweging in
niet-inertiaal systemen, schijnbare krachten; botsingen;

Speciale Relativiteit
Einstein's Axioma's, Lorentz transformaties, tijdrek & lengtekrimp,
ruimte-tijd geometrie, relativistische kinematica & Doppler effect,
vier-vectoren, massa en energie equivalentie, relativistische dynamica.
Leerdoelen
Wetten van Newton leren en leren gebruiken.
Analyseren van mechanica problemen op basis van de behoudswetten.

Kennis maken met de Relativiteitstheorie en de beperkingen van de Newtonse mechanica.
Leren en begrijpen van consequenties van constante lichtsnelheid en Lorentz transformatie, zoals tijdrek en lengtekrimp en equivalentie van massa en energie.
Leren van concept vier-vectoren
Onderwijsvorm
contacturen 0/0/6/4
3e kwartaal: drie maal 1 uur college (theorie & demos) direct gevolgd door 1 uur oefenopgaven; verplichte aanwezigheid voor deelname aan deeltentamens
4e kwartaal: twee maal 1 uur college (theorie & demos) direct gevolgd door 1 uur oefenopgaven; verplichte aanwezigheid voor deelname aan deeltentamens
Literatuur en studiemateriaal
W.D. McComb, Dynamics and Relativity, Oxford University Press.
Gehele boek, behalve hoofdstukken 8, 10 en 15.
Wijze van toetsen
Schriftelijk deeltentamen na 1e helft 2e semester (telt voor 50%):
hoofdstukken 1 t/m 7
Schriftelijk deeltentamen na 2e helft 2e semester (telt voor 50%):
hoofdstukken 9 t/m 14 (behalve 10)
Schriftelijk tentamen hele stof 2e helft 2e semester met herkansing