TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Bouwkunde Bachelor Bouwkunde
BK6060
Wetenschapsleer 3: eindwerkstuk
ECTS: 4
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Ir. H.J.M. Vande Putte    H.J.M.VandePutte@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
24 uur per semester
Onderwijsperiode
1
2
3
4
Start onderwijs
1
3
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Wetenschapsleer 1 en 2; Ontwerpproject van Bachelor 6 of gelijktijdig hiermee.
Samenvatting
De student schrijft een scriptie over het ontwerpproject in Bachelor 6 waarin hij reflecteert op het gemaakte ontwerp en het daarbij doorlopen ontwerpproces.

Deze reflectie bestaat uit:
- een beschrijving van de opgave en het voorgenomen ontwerpproces
- een beschrijving van het ontwerp en ontwerpproces
- een verantwoording en evaluatie van het ontwerp en de gevolgde werkwijze
- een academische reflectie op beide
Vakinhoud
Voor Wetenschapsleer 3 dienen studenten een scriptie te schrijven, die reflecteert op het ontwerpproject en het ontwerpproces van Bachelor 6.

Deze scriptie is van een wetenschappelijk niveau, ze bevat:
1. een precieze beschrijving van de ontwerpopgave en het voorgenomen ontwerpproces
2. een precieze en relevante beschrijving van het ontwerp en ontwerpproces; voor dat laatste baseert de student zich op zijn ontwerpproceslogboek
3. een verantwoording en evaluatie van het ontwerp alsook van de gevolgde werkwijze ten aanzien van de initiƫle criteria voor het ontwerpproduct en het ontwerpproces en ten aanzien van een relevante set procesexterne waarden; hiervoor baseert de student zich o.m. op het leerplan
4. een academische reflectie op twee relevante thema's die in het ontwerpproduct aan de orde zijn gesteld en twee relevante thema's die en het ontwerpproces aan de orde zijn gesteld; in deze reflectie komt onder meer aan bod op welke wijze het gerealiseerde ontwerpproduct en het ontwerpproces zich verhouden tot de bestaande kennis rond dit thema; er wordt ook aangegeven of en hoe de kennis die over deze twee thema's is opgedaan in respectievelijk het ontwerpproduct en ontwerpproces, in de toekomst inzetbaar is bij het oplossen van een bepaald type ontwerpproblemen.

Het schrijven van de scriptie wordt ondersteund door een collegereeks over wetenschappelijke reflectie en de "dag van de wetenschap", waarin verschillende docenten met een expliciete opvatting over de relatie tussen wetenschap en ontwerp hun visie voorleggen aan studenten, zodat studenten bewust worden van dit academisch debat op Bouwkunde.

De student werkt aan de scriptie onder begeleiding van de docent van de domeinspecifieke variant van de ontwerpopgave (BK600x).

De scriptie moet voldoen aan de vormvereisten voor wetenschappelijk rapporteren.

Er gelden drie go/no-go voorwaarden voor het inleveren van de scriptie:
- een voldoende halen op het leerplan dat bij het begin van het semester wordt ingediend
- actieve deelname aan de "dag van de wetenschap"
- het ter bespreking voorleggen van een behoorlijke proefversie van de scriptie

De scriptie wordt ingeleverd aan het einde van het semester. De scriptie wordt beoordeeld door de ontwerpdocent, daarnaast is er een door de examencommissie aangewezen tweede onafhankelijke beoordelaar. Het eindcijfer voor de scriptie bestaat in principe uit een gewogen gemiddelde van de cijfers van de eerste en tweede beoordelaar. Bij grote afwijking tussen beide beoordelingen vindt collegiaal overleg plaats tussen beide beoordelaars om het eindcijfer te bepalen. Indien nodig arbitreert de verantwoordelijke docent voor Wetenschapsleer 3. Herkansing vindt plaats conform de vigerende richtlijnen van de faculteit.
Leerdoelen
De student:
- kan het eigen ontwerpproject en ontwerpproces kernachtig wetenschappelijk beschrijven met inzicht in en begrip van intuitieve, niet rationele stappen
- laat blijken dat hij inzicht heeft verworven in de wijze waarop kennis tot stand komt en dat hij over de vaardigheid beschikt voort te bouwen op bestaande kennis
Onderwijsvorm
Hoorcolleges: 24 uur
Scriptie: 80 uur
Literatuur en studiemateriaal
Literatuur / reader verplicht
- Groat, L. en Wang, D., 'Architectural research methods', New York: John Wiley & Sons, 2002
- Elling, R. et al., 'Rapportagetechniek', Groningen: Wolters-Noordhoff, 2005

Literatuur / reader aanbevolen
- Heynen, H., Loeckx, A., Cauter, L. de, Herck, K. van (red.), '"Dat is architectuur". Sleutelteksten uit de twintigste eeuw', Rotterdam, 010, 2010
- Jong, T.M. de en Voordt, D.J.M., van der, 'Ways to study and research urban, architectural and technical design', Delft, DUP, 2002
Wijze van toetsen
Verslag
Inlichtingen
H. Vande Putte (bk6060-bk@tudelft.nl)
Duur onderwijs
Semester