TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2015/2016 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bachelor Technische Informatica
TI1606
Project Multi-Agent Systemen
ECTS: 5
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. K.V. Hindriks    K.V.Hindriks@tudelft.nl
Dr. M.B. van Riemsdijk    M.B.vanRiemsdijk@tudelft.nl
Dr. E. Sorm    E.Sorm@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr. N. Bulling    N.Bulling@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/0/2 hc; 0/0/0/8 prac
Onderwijsperiode
4
Start onderwijs
4
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Logic-Based Artificial Intelligence
Vakinhoud
Door middel van dit project leren studenten de concepten en technieken die zij in het college Logic-Based Artificial Intelligence hebben geleerd in de praktijk toe te passen. De student is na afloop in staat projectopdrachten in teamverband te analyseren, agenttechnologische oplossingen te selecteren, te specificeren, te implementeren, en te testen.

In het project programmeren studenten een team van agents die bots aansturen in de game Unreal Tournament. Strategieën moeten worden ontwikkeld voor een capture the flag scenario, waarin bots als team zo vaak mogelijk de vlag van de tegenstander moeten pakken. Aan het eind van het project vindt een competitie plaats waarin de teams van de verschillende groepen tegen elkaar strijden om de hoofdprijs.

Bovendien is het practicum schriftelijk rapporteren en een opdracht informatievaardigheden onderdeel van dit vak. Van moderne ingenieurs wordt meer verwacht dan een goede beheersing van hun vak. Een eis die veel werkgevers stellen, is dat ingenieurs beschikken over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Dat is niet verwonderlijk, aangezien ingenieurs een aanzienlijk deel van hun werktijd schrijven. Zij doen dat in twee verschillende rollen: als adviseur of als onderzoeker. In de eerste rol moeten ze schrijven voor (management)lezers met weinig tijd, die zelden interesse hebben voor minuscule technische details. In hun rol als onderzoeker moeten ze vooral wetenschappelijk verantwoord te werk gaan. Dat is een academische vaardigheid die ze zich eigen moeten maken.

In het practicum Schriftelijk rapporteren ligt het accent op:
• overtuigend schrijven, met oog voor de rol die informatie speelt in het besluitvormingsproces in een professionele organisatie;
• academisch schrijven, met aandacht voor het gebruik van bronnen en theorieën; zorgvuldige argumentatie;
• eisen aan rapporten en rapportonderdelen, structureren van teksten op hoofdstuk- en alineaniveau, correct en effectief taalgebruik.
Leerdoelen
1. Agents en Multi-Agent Systemen
Begrippen: Agent, multi-agent systeem, mentale toestand, beliefs, goals, acties, communicatie, coordinatie.
De student is in staat deze concepten te herkennen in de gegeven opdrachten en programmatuur, en te gebruiken in een multi-agent programma en in verslagen.

2. Agent-Omgeving Interactie
Begrippen: Actie, percept
De student is in staat deze concepten te herkennen in de gegeven opdrachten en programmatuur, en te gebruiken in een multi-agent programma en in verslagen.

3. Agent en Multi-Agent Programma
Begrippen: Actie regels, modules, mas file, launch regels
De student is in staat de relevante programmeerconstructen toe te passen in het schrijven van een multi-agent programma in een real-time dynamische omgeving waarin coordinatie tussen agenten een belangrijke rol speelt.

4. Navigatie in Omgeving
Begrippen: Zoekalgoritmen
De student is in staat om te analyseren of een zoekmethode de beste oplossing voor het gegeven probleem vormt, uit verschillende zoekmethoden een juiste keuze te maken, en deze te implementeren.

5. Projectvaardigheden
De student is na afloop in staat efficient en resultaatgericht samen te werken aan de oplossing van complexe problemen. De student is in staat in teamverband een evenwichtige taakverdeling te maken, en te reflecteren op de eigen bijdrage aan het groepsproces en het product.

6. Schriftelijk rapporteren: deelnemers
• vergroten hun vaardigheid in het schrijven van professionele en wetenschappelijke teksten;
• krijgen inzicht in de factoren die de kwaliteit, de bruikbaarheid en de overtuigingskracht van zakelijke en wetenschappelijke teksten bepalen;
• leren elkaars teksten te beoordelen.

7. Informatievaardigheden
• Informatiebehoefte vaststellen
• Effectief en efficiënt informatie zoeken
• Informatie kritisch beoordelen
• Informatie verwerken en opslaan
Onderwijsvorm
Er wordt gewerkt in projectvorm in het lab aan de Drebbelweg (twee dagdelen per week).

Studenten werken met de gaming omgeving Unreal Tournament, Eclipse, Trac, git, en de agent programmeertaal GOAL.

Schriftelijk rapporteren:
Gedurende de bijeenkomsten wisselen instructie en oefening elkaar af. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en teksten van de deelnemers.
Tussen de colleges werken studenten aan een technisch rapport of verslag waarin ze het geleerde toepassen. Op alle opdrachten krijgen ze uitgebreid feedback van de docent en medecursisten.
Studenten mogen niet meer dan één college afwezig zijn.

Informatievaardigheden:
Online course
Literatuur en studiemateriaal
Materiaal wordt beschikbaar gemaakt via blackboard (projecthandleiding, software, etc).

Schriftelijk rapporteren:
Digitale versie van Elling, R. e.a. (2011), Rapportagetechniek, schrijven voor lezers met weinig tijd. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 4e herz. dr. (wordt op blackboard beschikbaar gesteld)
Wijze van toetsen
Individuele opdracht
Aan het begin van het project wordt een individuele opdracht gemaakt op basis waarvan studenten in teams worden ingedeeld. In deze opdracht dienen studenten een agent programma te schrijven dat een enkele bot kan aansturen in de Unreal Tournament.

Doelen voor wekelijkse sprint
Het project werkt op basis van wekelijkse sprints waarin een agent systeem wordt geimplementeerd en kent een aantal deadlines voor het verslag.

Beoordeling groepsopdracht (MAS cijfer)
De groepen worden beoordeeld op basis van het product en het proces. Het product is een multi-agent systeem dat meerdere bots in Unreal Tournament kan aansturen. Aan het eind van het project wordt een productverslag & eindimplementatie ingeleverd, op basis waarvan een productcijfer wordt vastgesteld. Verder wordt een procesverslag ingeleverd, dat samen met de input van de studentassistent en de gegevens op de online werkruimte Trac, input vormt voor het procescijfer. Het groepscijfer dat hieruit wordt berekend, kan aangepast worden voor individuele studenten (zowel naar boven als naar beneden). Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van peer review door groepsleden en een eindgesprek met de docenten.

Schriftelijk rapporteren
Voor dit onderdeel wordt het cijfer bepaald aan de hand van de kwaliteit van het eindrapport en de gemaakte opdrachten.

Informatievaardigheden
Om een voldoedne te halen moet aan de volgende criteria voldaan zijn:
- Minimaal 6 van de 8 opdrachten gemaakt
- Minimaal 4 opdrachten met een score hoger dan 0.00
Aan beide criteria moet worden voldaan. Herkansing van deze opdracht is mogelijk tijdens de looptijd van het vak.

Eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt berekend: 0.8 x MAS cijfer + 0.2 x schriftelijk rapporteren cijfer. Het MAS cijfer moet tenminste een 5 zijn en het schriftelijk rapporteren cijfer tenminste een 5. Bovendien moet de opdracht informatievaardigheden met een voldoende zijn afgesloten.

Competitie
Aan het eind van het project wordt er een competitie tussen de ontwikkelde agent teams georganiseerd, waarmee bonuspunten verdiend kunnen worden.

Herkansing voor onvoldoende MAS cijfer
Indien het MAS cijfer onvoldoende is, kan de mogelijkheid geboden worden delen van de opdracht te herkansen in de maand na de beoordeling wanneer voor alle onderdelen van het MAS cijfer, te weten het productcijfer en het procescijfer zoals hierboven beschreven, meer dan een 4 behaald is.

Herkansing voor onvoldoende SR cijfer
Als het cijfer voor het vak onvoldoende is, is er één herkansingsmogelijkheid. De docent zal aangeven wat de herkansing inhoudt en wat daarvoor de deadline is.
Opmerkingen
Aanwezigheid bij de contacturen die ingeroosterd staan is verplicht. Aanwezigheid is ook verplicht bij de competitie aan het eind van het project en bij het eindgesprek.

Het vak is geintegreerd met het vak schriftelijk rapporteren. Dit betekent dat een deel van de verslagen ook bij schriftelijk rapporteren ingeleverd moet worden, en daar ook beoordeeld wordt.

Mbt schriftelijk rapporteren geldt ihb:
Er wordt verwacht dat het MAS-rapport in het Engels wordt geschreven.
Indien een student de cursus niet haalt, wordt deze doorverwezen naar de open cursus WM0201TU Schriftelijk Rapporteren.
Inschrijving voor die cursus vindt uitsluitend plaats via Blackboard (kies na enroll Course Tools --> Group Enrollment voor de groepsindeling), vanaf 2 à 3 weken voor de start van de onderwijsperiode.
Beoordeling
Eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt berekend: 0.8 x MAS cijfer + 0.2 x schriftelijk rapporteren cijfer. Het MAS cijfer moet tenminste een 5 zijn en het schriftelijk rapporteren cijfer tenminste een 5. Bovendien moet de opdracht informatievaardigheden met een voldoende zijn afgesloten.