TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2017/2018 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
TB131A
Analyse en differentiaalvergelijkingen
ECTS: 5
Modulemanager
Naam E-mail
Dr. T.W.C. Vroegrijk    T.W.C.Vroegrijk@tudelft.nl
Toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Dr. T.W.C. Vroegrijk    T.W.C.Vroegrijk@tudelft.nl
Tweede toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Dr.ir. D.R. van der Heul    D.R.vanderHeul@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
6/0/0/0
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
2
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
* Integreertechnieken
* Multivariabele functies
* Eerste-orde differentiaalvergelijkingen
Leerdoelen
1. De student is in staat concepten uit de wiskundige analyse en differentiaalvergelijkingen toe te passen in vervolgvakken.
2. De student is in staat verschillende typen eerste-orde differentiaalvergelijkingen te onderscheiden en op te lossen (analytisch, numeriek, kwalitatief, kwantitatief)
3. De student is in staat praktische situaties te beschrijven met een wiskundig model dat de vorm heeft van een eerste-orde differentiaalvergelijking (met evt. een beginvoorwaarde)
4. De student is in staat m.b.v. Maple bepaalde wiskundige resultaten op te vragen en te visualiseren
Onderwijsvorm
Hoorcollege en werkcollege
Wijze van toetsen
Er is een schriftelijk tentamen (2 uur) en een herkansing (3 uur). Teneinde toegang tot het tentamen te verkrijgen dient m.b.t. de werkcolleges minimaal voor 6 weken een voldoende te zijn gerealiseerd (N.B. de beoordeling "voldoende" of "onvoldoende" vindt per week plaats, dus heeft steeds betrekking op 2 werkcolleges), tot de herkansing wordt iedereen toegelaten. Voor beide zittingen is tijdige inschrijving vereist.

Er wordt met nadruk op gewezen dat wanneer een reguliere student een vergelijkbaar vak van een andere faculteit, waar hij ten tijde van het behalen van het resultaat voor dat vergelijkbare vak niet was ingeschreven, wil opvoeren om bij de examencommissie vrijstelling te krijgen voor TB131 de docent altijd een negatief advies daarover zal geven aan de examencommissie.