TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2017/2018 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
TB222A
Bestuur en recht 2
ECTS: 5
Modulemanager
Naam E-mail
Mr. J.M. Kooijman    J.M.Kooijman-1@tudelft.nl
Toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Mr. J.M. Kooijman    J.M.Kooijman-1@tudelft.nl
Tweede toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Dr. H.G. van der Voort    H.G.vanderVoort@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/6/0/0
Onderwijsperiode
2
Start onderwijs
2
Tentamenperiode
2
3
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Bestuur en recht 1 - TB121a
Vakinhoud
Centrale invalshoek in dit vak is de complexe netwerkomgeving waarin besluitvorming en sturing tot stand komen en de bestuurskundige en juridische implicaties hiervan. In deze module staan besluitvormings- en sturingsproblemen en juridische vraagstukken die spelen bij complexe technische systemen of beleidsprogramma’s centraal. Voorbeelden hiervan zijn CO2-opslag, de aanleg van een glasvezelnetwerk en de problemen rondom de organisatie en kwaliteit van het spoor.
Met behulp van theoretische modellen worden in de praktijk gehanteerde besluitvormingswijzen en sturingsinstrumenten geanalyseerd, beoordeeld en van verbeteringsvoorstellen voorzien. In het recht-onderdeel van dit vak wordt op de juridische vraagstukken die hierbij aan de orde zijn ingegaan.
Leerdoelen
Bestuur:
Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:
• Behandelde besluitvormingsmodellen (normatieve en empirische) benoemen, beschrijven en toepassen op situaties uit de praktijk.
• De kenmerken van een netwerk benoemen en uitleggen hoe deze van invloed zijn op besluitvorming en sturing.
• Uitleggen en illustreren hoe besluitvorming in groepen en in crisissituaties van invloed is op besluitvorming en sturing.
• Onderscheiden van sturingsinstrumenten en sturingsstrategieën en bespreken onder welke omstandigheden deze succesvol zijn.

Recht:
Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:
• De drie kernbegrippen begrippen van het bestuursrecht benoemen en beschrijven;
• Het bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsproces beschrijven en toepassen;
• De nadeelcompensatieregeling beschrijven en toepassen;
• De verschillende rechtsinstrumenten van de EU onderscheiden;
• Beschrijven op welke wijze het EU recht doorwerkt in de nationale orde.
Onderwijsvorm
Hoorcolleges, kennisclips, werkgroepen
Wijze van toetsen
Schriftelijk tentamen