TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2017/2018 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
TB232A
Onderzoeksmethode en data-analyse
ECTS: 5
Modulemanager
Naam E-mail
Dr.ir. M. Kroesen    M.Kroesen@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr. C. Maat    C.Maat@tudelft.nl
Mr.dr. N. Mouter    N.Mouter@tudelft.nl
Prof.dr.ir. C.A. Ramirez Ramirez    C.A.RamirezRamirez@tudelft.nl
Dr.ir. G.A. de Reuver    G.A.deReuver@tudelft.nl
Toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Dr.ir. M. Kroesen    M.Kroesen@tudelft.nl
Tweede toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Dr. E.J.E. Molin    E.J.E.Molin@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/4/0/0
Onderwijsperiode
2
Start onderwijs
2
Tentamenperiode
2
3
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
In dit vak leren studenten om binnen hun specifieke domein (I&C, E&I, T&L of B&R) zelf een beleidsgericht empirisch vragenlijstonderzoek op te zetten en uit te voeren. Alle fasen van het onderzoeksproces worden hierbij doorlopen: probleemformulering, literatuuronderzoek, conceptueel model, operationaliseren, data verzamelen, data analyseren, resultaten interpreteren en het schrijven van een onderzoeksrapport. Het onderwerp van onderzoek wisselt jaarlijks en is meestal gericht is het achterhalen van de determinanten van wenselijk (bijvoorbeeld: duurzaam) gedrag en/of het inschatten van de acceptatie/gedragseffecten van bepaalde beleidsmaatregelen. Het onderzoek mondt uit in een onderzoeksrapport, waarin aanbevelingen worden geformuleerd over te nemen beleidsmaatregelen.
Leerdoelen
1. De student kan zelfstandig projectmatig werken.

2. De student kan door toepassing van statistische kennis uit de module ‘data-analyse en statistiek (TB134)’ een beleidsgericht empirisch onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren volgens de zeven fasen van het onderzoeksproces: probleemformulering, literatuuronderzoek, conceptueel model, operationaliseren, data verzamelen, data analyseren en resultaten interpreteren.

3. De student is bekend met de volgende methoden en begrippen en kan deze binnen het onderzoeksproces (zie leerdoel 2) zinvol gebruiken, toepassen en/of op reflecteren:
- survey en experiment;
- externe en interne validiteit;
- causaliteit, (in)direct effect, schijnrelatie, interactie-effect;
- conceptueel model, theorie, hypothese;
- operationalisatie, instrumentele validiteit, betrouwbaarheid;
- populatie, steekproef, methoden van steekproeftrekking;
- representativiteit, non-respons (bias).
Onderwijsvorm
Hoorcolleges - In een serie van vijf hoorcolleges worden de relevante methoden en begrippen behandeld voor het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een empirisch onderzoek.

Projectwerk - Het eigen onderzoek wordt uitgevoerd in projectgroepen aan de hand van opdrachten en aanwijzingen die zijn verwerkt in een reader. Projectgroepen hebben (wekelijkse) voortgangsgesprekken met een groepsbegeleider aan de hand van ingeleverde opdrachten.

Werkcolleges - Tijdens de werkcolleges zullen de projectgroepen hun voortgang aan elkaar presenteren. Het werk wordt besproken door medestudenten en de docenten geven suggesties ter verbetering.
Computergebruik
Afhankelijk van het specifieke domein (I&C, E&I, T&L of B&R) is het mogelijk dat de geconstrueerde vragenlijst online (in plaats van schriftelijk) wordt afgenomen.
Vakrelaties
Deze module bouwt voort op de kennis opgedaan in module "TB134: Statistiek en data-analyse".
Dictaat / Reader
In de reader worden de verschillende fasen van onderzoeksproces toegelicht. Iedere week staat een andere fase centraal.
Wijze van toetsen
Leerdoelen 1 en 2: Het groepswerk (75% v/h eindcijfer) wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria: onderzoeksinhoud (kwaliteit van de zeven onderzoeksstappen zoals gerapporteerd in het eindverslag), onderzoeksproces (samenwerking, communicatie, stiptheid), presentatie (mondeling tijdens werkcolleges en schriftelijk in eindverslag) en participatie tijdens werkcolleges (leveren van actieve inhoudelijke bijdrage). Cijfers voor het groepswerk kunnen individueel worden gedifferentieerd, mede op basis van wederzijdse beoordeling.

Leerdoel 3: De stof uit de serie van hoorcolleges m.b.t. methoden en (methodologische) begrippen wordt getoetst aan de hand van een individueel tentamen (25 % v/h eindcijfer en minimaal een 5 of hoger).