TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2017/2018 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
TB231B
Systeemdynamica
ECTS: 5
Modulemanager
Naam E-mail
Ir. W.L. Auping    W.L.Auping@tudelft.nl
Dr. E. Pruyt    E.Pruyt@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr. E. Pruyt    E.Pruyt@tudelft.nl
Toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Ir. W.L. Auping    W.L.Auping@tudelft.nl
Tweede toetsverantwoordelijke
Naam E-mail
Dr. E. Pruyt    E.Pruyt@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
2/0/0/0
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
2
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Voorkennis is strikt gezien niet nodig, maar kennis betreffende stelsel van differentiaalvergelijkingen, modelleren, en causale relatie diagrammen is mooi meegenomen.
Onderdelen
Het vak bestaat uit twee onderdelen: In het eerste deel leren de studenten hoe ze System Dynamics modellen moeten maken en kunnen gebruiken. In het tweede deel ervaren studenten hoe het is om SD modellen in een pseudo-praktijksituatie te maken en te gebruiken, en hoe hierover gecommuniceerd kan worden.
Vakinhoud
Deze module introduceert de System Dynamics modelleermethode, waarmee reŽle dynamisch complexe problemen/systemen gemodelleerd en gesimuleerd worden. Er wordt veel aandacht geschonken aan terugkoppelings-, accumulatie-, en tijdvertragingseffecten. De actuele en reele oefeningen/cases hebben vooral betrekking op belangrijke beleidsterreinen zoals gezondheidszorg, milieu, energie, openbare veiligheid, stadsplanning, onderwijs- en innovatie, macro-economie en financiŽn.

Onderwerpen die behandeld worden:
- Kwalitatieve systeemdynamica (archetypen, allerlei soorten diagrammen)
- Kwantitatieve systeemdynamica (dynamische complexiteit, elementaire bouwstenen van SD simulatiemodellen)
- Modelspecificatie (allerlei gewone en speciale functies)
- Modelbouw (het e-boek bevat een honderdtal modelleeroefeningen/cases waarvan studenten er minimaal 29 moeten aanpakken)
- Testen van modellen (debuggen, verificatie, validatie)
- Analyse van simulatiemodellen en uitkomsten (sensitiviteits-, onzekerheids-, scenario-, en robuustheidsanalyse)
- Beleidsanalyse, beleidsontwerp, beleidstesten, en beleidsadvies aan de hand van simulatiemodellen
- Ander gebruik van simulatiemodellen
- Communicatie van simulatiemodellen en simulatieresultaten
Leerdoelen
Na succesvolle beŽindiging van deze module heeft de student een solide basiskennis betreffende het System Dynamics vakgebied en is de student in staat om:
- archetypische systemische situaties te herkennen en te typeren,
- de mogelijke rol van SD in beleidsanalyse en in relatie tot de rest van het modelleerveld in te schatten,
- dynamische patronen te herkennen en te koppelen aan mogelijke onderliggende structuren.

Na succesvolle beŽindiging van het eerste deel van deze module is de student in staat om, gebruikmakend van Vensim of andere simulatiesoftware:
- SD simulatiemodellen te maken van allerlei kwesties, problemen en systemen,
- SD simulatiemodellen te simuleren en de simulatieresultaten correct te interpreteren,
- SD modellen en simulatieresultaten te debuggen en te testen,
- SD modellen en simulatieresultaten te analyseren en te interpreteren, het verband tussen modelstructuur en simulatiegedrag te verklaren,
- SD modellen te gebruiken om beleid te testen en beleidsadvies te geven,
- SD modellen aan de hand van verschillende diagrammen (CLD, SFD, AD, SD) te representeren en te communiceren.

Tijdens een begeleid project:
- leert de student de nodige vaardigheden om de modelcyclus op ongestructureerde problemen toe te passen,
- krijgt de student inzicht in de toepassing van System Dynamics modellen bij TB problemen,
- past de student de aangeleerde methode en technieken toe op een semi-ongestructureerd probleem,
- ontwikkelt en oefent de student de nodige beleidsanalytische vaardigheden,
- leert de student te reflecteren betreffende het gebruik van System Dynamics modellen voor TB problemen.

Na succesvolle beŽindiging van het projectdeel van deze module is de student in staat om:
- onder supervisie een volledig SD project af te ronden,
- samen te werken met collega-modelleurs en (fictieve) klanten,
- een eigen simulatiemodel en simulatieresultaten te presenteren aan beleidsmakers.
Leerdoelen vervolg
De module draagt bij aan volgende algemene eindtermen:
- Studenten zijn in staan om analytisch te bepalen welke factoren binnen complexe socio-technische systemen relevant zijn voor verschillende actoren binnen deze systemen;
- Studenten zijn in staan om analytisch de waarden van deze factoren te verklaren vanuit de technische structuren en processen binnen deze systemen, en de omgeving van deze systemen;
- Studenten zijn in staan om analytisch te beredeneren hoe deze processen en (waarden van) factoren veranderen als gevolg van veranderingen in de institutionele of technische structuren in deze systemen;
- Studenten zijn in staan om analytisch te beredeneren voor welke besluitvormingsdilemmaís actoren binnen deze systemen zich geplaatst zien.

Verder draagt de module bij aan volgende specifieke eindtermen: 11-13, 15-19, 21-28, 31-36, 42-45, 51-55, 57, 61-62, 64-67, 72 met de nadruk op 35, 42, 43, 55, 72
Onderwijsvorm

De werkvorm van het eerste deel van het vak is best te omschrijven als "blended case-based learning". Studenten kunnen dit zelfstandig doen, of door het volgen van de laptoplectures en de computerlabs.

In geval van zelfstudie volgen studenten het leerpad van het e-book: daarbij worden korte hoofdstukken, instructievideo's, vele oefeningen/cases van toenemende complexiteit, feedback video's, meerkeuzevragen, en formatieve toetsen met elkaar afgewisseld. Studenten worden ten sterkste aangeraden de laptop lectures te volgen omdat hier meer aan bod komt dan de leerstof die via het ebook overgedragen kan worden.

Studenten die ervoor kiezen om de laptoplectures en de computerlabs te volgen, zullen het ebook gebruiken ter ondersteuning en als bron van oefenmateriaal.

Wekelijks is er een zelftest om te zien of het te behalen niveau effectief behaald is.

Het tweede deel van het vak is best te omschrijven als in groep begeleid/gecoacht teamwerk: duo's studenten maken samen een model binnen een bepaald domein en gebruiken het om beleidsadvies te geven.

Contacttijd en 'face to face':
Tijdens het eerste deel zijn er (i) een aantal laptop lectures (om het leerprocess te stroomlijnen), (ii) face-to-face contacttijd tijdens Q&A sessies (in plaats van traditionele hoorcollege's) waarin studenten vragen kunnen stellen, (iii) enige assistentie bij het maken en simuleren van modellen.

Tijdens het tweede deel is er (online) face-to-face contacttijd tijdens wekelijkse begeleidingsmomenten. Afhankelijk van de begeleider, het onderwerp en de groep is dat klassikaal met meerdere teams of per team.

Het eerste deel van het vak bestaat dus grotendeels uit een afwisseling van:
- het lezen van korte hoofdstukken
- het doen van tutorials
- het bekijken van korte instructievideo's
- het maken van kleine technische modellen (formatief)
- het beoordelen van eigen modellen middels demo video's, beschikbaargestelde modellen, en feedbackhoofdstukken
- het maken van grotere reŽle modellen (integratie & summatief)
- het maken van meerkeuzevragen (zowel in e-book als online)
- het bekijken van feedbackvideo's betreffende alle oefeningen/cases in eenzelfde hoofdstuk
Merk op: dit jaar zullen er ook laptop lectures zijn om dit hele process te versnellen en de leerervaring interactiever te maken.
Computergebruik

Computers worden heel de tijd gebruikt. Het computerprogramma Vensim ook. Een gratis licentie is te krijgen op: http://vensim.com/tudelft.html
Vakrelaties
Deze module staat in relatie tot volgende modules binnen de cluster:
- TB121a en TB132a (onderliggend zijn SD modellen stelsels van differentiaalvergelijkingen),
- TB133a en TB233a (SD, ABM en DES zijn alternatieve modelleertechnieken)
TB135a (SD is een besluitvormingsmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van SD modellen)

Deze module staat in relatie met volgende modules buiten de cluster:
- TB111a (sommige probleemanalysetechnieken zoals Causale Relatie Diagrammen worden in een verder doorontwikkelde vorm gebruikt binnen SD)
- TB112a, TB113a (SD is een specifieke modelleermethode voor dynamische complexe problemen, wat een verdieping is van de eenvoudige modelmatige aanpak van dynamisch complexe problemen in TB112a, TB113a)
Boeken
Het eerste deel van het vak wordt gegeven aan de hand van een `blended learning e-book' dat naar alle nodige materialen linkt. E-book: Pruyt, E., 2013. Small System Dynamics Models for Big Issues: Triple Jump towards Real-World Complexity. Delft: TU Delft Library. ISBN/EAN: 978-94-6186-195-5. Het e-book en alle andere materialen worden via blackboard gratis ter beschikking gesteld van de studenten. Het e-book kan ook rechtstreeks gedownload worden van: http://simulation.tbm.tudelft.nl/smallSDmodels/Intro.html
Dictaat / Reader
Het eerste deel van het vak wordt gegeven aan de hand van een `blended learning e-book' dat naar alle nodige materialen linkt. E-book: Pruyt, E., 2013. Small System Dynamics Models for Big Issues: Triple Jump towards Real-World Complexity. Delft: TU Delft Library. ISBN/EAN: 978-94-6186-195-5. Het e-book en alle andere materialen worden via blackboard gratis ter beschikking gesteld van de studenten. Het e-book kan ook rechtstreeks gedownload worden van: http://simulation.tbm.tudelft.nl/smallSDmodels/Intro.html

Voor het tweede deel worden de nodige materialen op blackboard verstrekt.
Toelatingseisen
Geen.
Wijze van toetsen
De leerdoelen worden getoetst middels (i) een summatieve toets (met mogelijkheid tot herkansing) waarbij studenten een casus moeten modelleren en met het model beleidsvragen moeten analyseren en beantwoorden, (ii) een formatief project (met supervisie en peer review maar zonder herkansing) waarin duo's van studenten begeleid worden om zelf een simulatiemodel te maken, (iii) een summatieve toets bestaande uit meerkeuzevragen. Bovendien moeten de studenten gedurende de eerste 5 weken een wekelijks formatieve onlinetoets met meerkeuzevragen maken. Het eindcijfer wordt voor 40% bepaald door de modelleertoets, voor 40% door het modelleerproject, en voor 20% door de meerkeuzetoets.

Beoordelingscriteria: Het model van de toets moet overeenkomen met de casusbeschrijving en moet gebruikt worden om een tiental gerichte vragen te beantwoorden. De meerkeuzevragen betreffen de volledige inhoud van het vak. Het model van het project moet door de studenten zelf ontwikkeld zijn volgens de basisprincipes van SD modelleren, en moet gebruikt worden voor gericht systemisch beleidsadvies.
Toegestane middelen bij tentamen
Geen.
Aanmelding
Verplichte aanmelding via brightspace. Verplichte inschrijving voor het tweede deel van het vak.
Inlichtingen
w.l.auping@tudelft.nl
Opmerkingen
Dit vak wordt grotendeels in het Engels onderwezen: het e-book en de meeste materialen zijn in het Engels. Laptop hoorcolleges zijn in het Nederlands. Toetsing is natuurlijk wel in het Nederlands. Q&A en begeleiding (indien de begeleider het Nederlands beheerst) ook.
Zelftoetsing
Wekelijkse toetsing. En continue zelf-testing aan de hand van het oefenmateriaal.